تفال به حافظ امروز کارشنبه 27 مهرماه

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این دیار به نویسندگانی روی می آوردند که فکر می کردند حق بهره مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

به سوت بلب و قمری اغر ننوشی می‌

پایان درمان

حفظ رنگ و بوی بهار

ک می‌رسود ز پی رهزنان بهمن و دی

Чу гл ناکاب برافکوند در مورگ زد هوهو

چه کار میکنی؟

شکوه پادشاهی و ثبات زیبایی

ز تخت جم سخنی منده است و افسر کی

داشتن بیت المال کفر است

به قول مترب و ساقی به فتوی دف و نی

Замане иче бахшд че بازنستان

مجو ز سفله مروت که شيئه لا شي

بر خانه جنه ماوی نوشتند

که هر که اشوه دنی خرید وای به یی

شراب کجاست؟

بده به شادی روح و روان حتم تیا

بخيل بوي خدا نشنود بيا حافيز

پیاله گیر و کرم ورز و علی علی استونی

شرح لغت نامه: قمری: به زم علی و سكون دوم فاخته/دنی: به زم اول دنیا.

تفسیر عرفانی:

چرخ فانی است و هر چه کسی بدهد فانی است و ارزشی ندارد. کسانی که به این گروه اعتماد ناپایدار دارند در نهایت با بدشانسی مواجه خواهند شد.

تفسیر شعر:

اگر کسی را آنقدر دوست دارید که نمی توانید بدون او زندگی کنید، در فکر اشتباه کرده اید، زیرا از قدرت عقل و درک دور هستید. اگر این قدرت را در خود تقویت نکرده اید; شما توسط دیگران سرزنش خواهید شد.

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما